hoạt động khai thác than Khai thác than thủ công hoặc mỏ than