sản xuất các công ty khai thác mỏ và nông nghiệp ở Nigeria