danh sách kiểm tra của Ấn Độ của hoạt động nghiền than