khai thác đồng hashas hoàn toàn mang lại lợi ích cho người dân trong