kích thước làm việc của nhà máy raymond hoàn chỉnh