ký hiệu của thiết bị sử dụng trong sơ đồ nhà máy tuyển than