ảnh hưởng của khai thác đá kota đến sự tăng trưởng của thực vật